Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku można składać:

 • listownie na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku, ulica Lubelska 83, 23-200 Kraśnik,
 • faksem na numer: 47 811 17 03,
 • za pośrednictwem   ,
 • pisemnie (u dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komendant.kppkrasnik@lu.policja.gov.pl  .

W przypadku skarg telefonicznych obywatele są informowani, że powinni zgłosić się osobiście lub przesłać skargę na piśmie, gdyż inaczej nie zostaną wszczęte czynności wyjaśniające, a zainteresowany nie otrzyma pisemnej odpowiedzi.

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5 poz. 46).

Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w odniesieniu do parlamentarzystów i radnych w ciągu 14 dni.

Termin biegnie od dnia wpływu do właściwego organu. Wnoszącego skargę informuje się o sposobie jej załatwienia. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

W powiadomieniu o odmownym załatwieniu skargi umieszcza się uzasadnienie faktyczne i prawne.


INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KRAŚNIKU


Interesanci w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmowani są:


 • w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku , ulica lubelska 83, 23-200 Kraśnik
 1. przez Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku i jego I Zastępcę w poniedziałki, w godzinach 14.00 - 17.00,
 2. przez koordynatora skargowego w godzinach urzędowania 7.30 – 15.30 lub w godzinach służby - komisarz Martę Winiarczyk-Bigos (Jednoosobowe stanowisko do spraw kontroli), telefon 47 812 42 10 (za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku), 
 3. przez dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku – poza godzinami urzędowania.  

 • w budynku Komisariatu Policji w Kraśniku, ulica Kwiatkowskiego 8 23-204 Kraśnik, ulica Kwiatkowskiego 8, 23-204 Kraśnik, telefon /sekretariat/ 47 812 44 16 
 1. przez Komendanta Komisariatu Policji w Kraśniku – w godzinach jego służby,

 • w budynku Komisariatu Policji w Annopolu, ulica Lubelska 48C, 23-235 Annopol, telefon /sekretariat/ 47 812 45 04
 1. przez Komendanta Komisariatu Policji w Annopolu – w godzinach jego służby.

 • w budynku Posterunku Policji w Wilkołazie, Wilkołaz Trzeci 17A, 23-212 Wilkołaz,  telefon /sekretariat/ 47 812 46 00
 1. przez Kierownika Posterunku Policji w Wilkołazie – w godzinach jego służby.

Niezbędne informacje dla skarżącego:

Artykuł 225 § kodeksu postępowania administracyjnego przewiduje ochronę prawną skarżącego/wnioskodawcy, cytat „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Ważne

"Granice tej ochrony wyznaczają zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie  skargi lub wnioski narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby - niekoniecznie policjanta - może skutkować odpowiedzialnością karną z artykuł 234 kodeksu karnego.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku, z siedzibą przy ul. Lubelskiej 83 w Kraśniku (kod pocztowy 23-200)

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku, z siedzibą przy ulicy Lubelska 83 23-200 Kraśnik, telefon 47 812 42 15. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku – email: iod.krasnik@lu.policja.gov.pl telefon 47 812 42 89

 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku – na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku ze złożoną przez Panią/Pana skargą/wnioskiem, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.


Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77,

00 – 090 Warszawa

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00

od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811

centrala: 22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57,

80 – 748 Gdańsk

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w godzinach od 10.00 do 17.00

wtorek, środa, czwartek w godinach od 9.00 do 15.00

telefon (+48) 58 764 73 06

sekretariat (+48) 58 764 73 02

faks (+48) 58 764 73 03

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

telefon (+ 48 32) 72 86 800

faks (+ 48 32) 72 86 823
 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul.. Wierzbowa 5

50 – 056 Wrocław

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

sekretariat (+48) 71 34 69 115

faks (+48) 71 343 43 25

telefon (+48) 71 34 69 100

Powrót na górę strony