Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22


Status dostępności

Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
 • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
 • większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
 • dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
 • dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

Powody niezgodności lub wyłączenia:

 • treści pochodzą od innych podmiotów;
 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
 • niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • poprawienie dostępności strony niosłoby nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.


Ułatwienia dostępu

Strona internetowa lubelskiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony:  (Test - European Internet Inclusion Initiative), z którego wynika, że strona internetowa kraśnickiej Policji spełnia wymagania w 98,44 %.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktów w tej sprawie jest młodszy aspirant Paweł Cieliczko e-mail: rzecznik.kppkrasnik@lu.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 812 42 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  


Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku ulica Lubelska 83 23-200 Kraśnik

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Lubelskiej 83 w Kraśniku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, obok których znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Wprost ze schodów wchodzi się do poczekalni.

Po prawej stronie od wejścia znajdują się pomieszczenia stanowiska kierowania gdzie odbywa się między innymi obsługa interesantów i wydawane są interesantom przepustki. Pracownik komendy zajmujący się między innymi obsługą interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej).  Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu  zabezpieczone jest przeszklonymi drzwiami z kontrolą dostępu. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu interesanta, które znajduje się po lewej stronie poczekalni przy wejściu głównym.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze i skrzydle budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.


Komisariat Policji w Kraśniku ulica Kwiatkowskiego 8 23-204 Kraśnik

Siedziba Komisariatu  Policji w Kraśniku, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Kwiatkowskiego 8 w Kraśniku. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą

informacyjną na budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Wprost ze schodów wchodzi się do poczekalni.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się oddzielone przeszklonym okienkiem pomieszczenie sekretariatu gdzie odbywa się m.in. obsługa interesantów. Pracownicy komisariatu obsługujący interesantów nie posiadają  przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu  zabezpieczone jest kratą.

Część pomieszczeń, w których przyjmowani są interesanci znajduje się na parterze budynku.

Do dalszych pomieszczeń obiektu prowadzą schody.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Brak jest toalety przystosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem brak jest wyznaczonego jest  miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.


Komisariat Policji w Annopolu, ul. Lubelska 58C - dostępność 

Siedziba Komisariatu Policji w Annopolu, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Lubelskiej 48C w Annopolu.

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody, obok których znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Wprost ze schodów wchodzi się do poczekalni.

Po prawej stronie od wejścia znajdują się pomieszczenia stanowiska kierowania gdzie odbywa się między innymi obsługa interesantów. Pracownik komendy zajmujący się między innymi obsługą interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Interesanci są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza policji lub pracownika KP (osoby wprowadzającej).  Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu  zabezpieczone jest przeszklonymi drzwiami z kontrolą dostępu oraz dzwonkiem przywołującym w przypadku gdy na parterze nie ma pracownika. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu interesanta, które znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnościami) znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.


Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB POSLUGUJĄCYCH SIĘ JEZYKIEM MIGOWYM

Powrót na górę strony